Algemene voorwaarden

Eigendomsvoorbehoud

 

Slotendirect blijft eigenaar van de door haar geleverde materialen/goederen totdat deze volledig zijn betaald, met dien verstande dat de klant voor het door hem gekochte en aan hem geleverde of bij hem geplaatste/aangebrachte de volledige aansprakelijkheid draagt vanaf het moment dat materialen of goederen te zijner dispositie zijn gesteld, hetgeen het geval is zodra de goederen het kantoor ofwel het magazijn/de werkplaats van Slotendirect hebben verlaten.

Het is afnemers zonder schriftelijke toestemming van Slotendirect uitdrukkelijk verboden de geleverde goederen aan derden te verkopen, in pand te geven of als zekerheid in welke vorm dan ook aan derden over te dragen. In geval van niet tijdige betaling is de klant verplicht de goederen op eerste aanmaning van Slotendirect te retourneren. Ter zake van teruggenomen goederen wordt de klant slechts gecrediteerd voor de marktwaarde ten tijde van de terugname, respectievelijk voor de door Slotendirect verkregen opbrengst.

 

Betalingsplicht & betalingstermijn

Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen dient betaling netto contant of pinnen bij aflevering plaats te vinden. Bij betaling op rekening is de betalingstermijn 14 dagen. Mocht de klant binnen deze termijn het volledige bedrag niet hebben voldaan dan worden administratiekosten in rekening gebracht van € 25,- en mogen tevens kosten in rekening worden gebracht zoals post, aangetekend verzenden van betalingsherinneringen en dergelijke.

Bij niet nakoming van zijn betalingsverplichting binnen 14 dagen na factuurdatum is de klant tevens een vertragingsrente verschuldigd over de koopprijs gelijk aan de geldende wettelijke handelsrente. Waarbij een gedeelte van een maand als een volle maand wordt gerekend.

Alle door Slotendirect gemaakte kosten, zoals proceskosten, kosten van rechtskundige bijstand, waaronder begrepen niet door de rechter toegewezen bedragen, buitenrechtelijke en gerechtelijke incassokosten, gemaakt in verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever, met uitzondering van de proceskosten en kosten van rechtsbijstand, indien Slotendirect als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

De buitenrechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

De opdrachtgever verricht de betaling aan Slotendirect   zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst betrekking hebbende voorschotten, die hij aan Slotendirect heeft verstrekt.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de opdrachtgever niet langer toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Slotenmaker. Op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

In geval van wanbetaling, machtigt de klant/ opdrachtgever Slotendirect om het pand en/ of ruimte te betreden waarin materialen/ goederen welke eigendom zijn van Slotendirect (gereedschap, materiaal, goederen) zich bevinden, teneinde deze mee te nemen. Zulks onverminderd de volledige betalingsverplichting van klant jegens Slotendirect. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de klant van rechtswege in verzuim; de klant is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijk vastgestelde rente verschuldigd.

Slotendirect heeft het recht indien klant met betaling in gebreke blijft of ernstig twijfel rijst ten aanzien van zijn solvabiliteit, zonder meer verdere leveringen op te schorten, totdat het verschuldigde bedrag, eventueel verhoogd met rente, geheel is voldaan en klant tevens ter beoordeling van Slotendirect voldoende zekerheid heeft gegeven m.b.t. nakoming van verdere lopende overeenkomsten of verplichtingen. De klant wordt door het enkele feit van het niet of niet tijdig presteren geacht in gebreke te zijn, zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist.

 

Aansprakelijkheid

Slotendirect kan niet aansprakelijk worden gesteld voor:

  1. a) fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.

  2. b) misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of het niet toegankelijk maken van locaties waar gewerkt dient te worden.

  3. c) fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.

  4. d) gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.

  5. e) fouten in het ontwerp of materiele fouten, problemen of schade, slechte kwaliteit van niet door Slotendirect geleverde materialen die van belang zijn voor het volbrengen van de opdracht.

  6. f) gebreken of problemen waarvan Slotendirect niet in de gelegenheid is deze te controleren of niet redelijkerwijs tevoren op de hoogte kon zijn.

  7. g) nalatigheid van de opdrachtgever bij het benoemen van materiele problemen of gebreken waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat Slotendirect ervan op de hoogte gesteld had moeten worden om de opdracht/ werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren.

De aansprakelijkheid van Slotendirect voor schade van de opdrachtgever, welke is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium, dat door Slotendirect aan de opdrachtgever in rekening is gebracht voor het verrichten van de werkzaamheden waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

De eventueel door Slotendirect aan de opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag waarvoor de aansprakelijkheid van Slotendirect in voorkomend geval door verzekering is gedekt. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Slotendirect. Onder Slotendirect zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen eventuele door hem bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

Slotendirect is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door opdrachtgever bij de uitvoering van de opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Slotendirect.

Slotendirect is overigens steeds bevoegd de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

Slotendirect is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Het voorgaande lijdt uitzondering ingeval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Slotendirect. Slotendirect is tevens gevrijwaard van vervolgschade ontstaan uit illegaal handelen (inbraak) criminele handeling van de opdrachtgever of aan de opdrachtgever gelieerde partijen, uit onzorgvuldig gebruik hetzij gebruik waarvan redelijkerwijs kan worden aangetoond dat de gebruikte materialen of goederen daarvoor niet bedoeld dan wel geschikt zijn.

Elke aansprakelijkheid met het verstrijken van de garantieperiode of wanneer nadrukkelijk aantoonbaar geen garantie is verstrekt.

Slotendirect in nimmer aansprakelijk bij schade veroorzaakt door een inbraak na het plaatsen van materialen als cilindersloten, kerntrekbeslag, secustrips en dergelijke. Slotendirect geeft geen garantie dat na plaatsing van dergelijke producten een (poging tot) inbraak uitgesloten is en blijft.

 

Garantie & Aansprakelijkheid

Op alle door Slotendirect geleverde materialen en diensten geld een garantieperiode van 1 jaar, tenzij nadrukkelijk anders is aangegeven. Van deze garantievoorwaarde kan worden afgeweken, in overleg met de klant. Indien wordt afgeweken van de garantie bepalingen, dan dient dit schriftelijk te worden vermeld op werkbonnen, facturen en dergelijke. De klant bevestigt de overeenkomst door een handtekening op

Het document waarin de garantie bepalingen zijn vermeld.

Slotendirect garandeert dat de door haar verkochte materialen/goederen vrij zijn van materiaal-, ontwerpen fabricagefouten gedurende een periode van 1 jaar, zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, werkbon, levering documenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door Slotendirect geleverde product wordt gegarandeerd.

Indien geleverde zaken een gebrek vertonen is Slotendirect verplicht binnen 30 dagen nadat de klant hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Deze garantie geldt voor alle materialen of diensten die op locatie zijn bezorgd of gerepareerd. Alle andere zaken dienen bij de kantoor of werkplaats van Slotendirect ter reparatie te worden aangeboden en afgehaald. Bij reparatie aan huis binnen de garantieperiode geschiedt dit kosteloos. Wanneer de garantieperiode is verstreken kunnen naast de kosten van reparatie ook voorrijkosten in rekening gebracht.

Bij falen of het ontdekken van tekortkomingen van materialen of goederen kan Slotendirect ervoor kiezen om materialen/goederen te vervangen. Door een deugdelijk en geschikt ander product, bijvoorbeeld van een ander merk of een nieuwer /verbeterd productiecyclus.

De klant kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien binnen de garantieperiode Slotendirect  tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding van de koop, opdracht of overeenkomst te rechtvaardigen, of indien de klant aantoont dat materialen/ goederen zoveel gebreken vertonen of hebben vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoorden en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

Slotendirect is niet aansprakelijk voor schade uit welke oorzaak dan ook aan de zijde van klant ontstaan, tenzij de schade haar oorzaak vindt in opzet of grove schuld van Slotendirect. De door Slotendirect gehanteerde garantietermijn is 1 jaar, bij normaal gebruik.

Mocht binnen de garantietermijn door Slotendirect gemonteerde materiaal door mechanisch falen ondeugdelijk blijken dan zal Slotendirect deze materialen vervangen of repareren, hetzij -ten hoogste het originele aankoopbedrag vergoeden. (Voornoemde garantie is uitsluitend geldig in het geval van normaal gebruik en geldt niet bij braakschade dan wel slijtage als gevolg van pogingen tot braak, of wanneer de klant zelf de schade heeft veroorzaakt).

De bedoelde garantie van 1 jaar geldt bij hoge uitzondering niet. In dergelijke gevallen wordt hiervan nadrukkelijk vermelding gemaakt aan de klant. Dit geldt voor noodreparaties aan hang en sluitwerk, deuren en verouderd materieel waarbij provisorische voorzieningen zijn getroffen, of indien op verzoek van de klant materieel is geplaatst waarbij Slotendirect de deugdelijkheid van andere aanwezige materialen of voorzieningen niet kan garanderen. In dergelijke gevallen zal op de werkbon en/of factuur nadrukkelijk worden vermeld dat de normale garantie niet van kracht is.

Slijtage van een cilinder veroorzaakt door sleutels van vreemde herkomst, valt buiten de garantie bepaling. De garantie geldt niet wanneer vloeistof (waaronder ook begrepen verf, smeermiddelen en/of grafietpoeder e.d.) of vaste stoffen (zoals lucifers, kauwgom, lijm e.d.) in de door Slotendirect geleverde goederen is ingebracht of door niet natuurlijke oorzaak daarin is terechtgekomen.

Garantie vervalt onmiddellijk wanneer klant zelf enige reparatie probeert uit te voeren. Garantie vervalt tevens wanneer opdrachtgever of klant zelf onderhoud pleegt of aan derden opdracht verstrekt tot reparatie of onderhoud en dit leidt tot het niet goed functioneren of beschadigen van door Slotendirect geplaatste materialen of goederen of verrichte werkzaamheden.

Gebreken die ontdekt worden dienen direct na constatering bij Slotendirect te worden gemeld. Wanneer dit niet gebeurt, is Slotendirect niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebrek.

Bij eventuele reclame is de klant verplicht Slotendirect terstond in de gelegenheid te stellen zich van de beweerde ondeugdelijkheid van de betreffende materialen, goederen of diensten te overtuigen, bij gebreke waarvan alle rechten van klant ter zake van eventuele ondeugdelijkheid der goederen komen te vervallen.

Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de klant niet op, terwijl compensatie wordt uitgesloten.

Indien de klacht gegrond wordt bevonden, kan klant nimmer meer vorderen dan reparatie of vervanging van de geleverde goederen door ander. In geen geval heeft klant het recht op grond van een door hem ingediende klacht van Slotendirect schadevergoeding te vorderen.

Hangende een klacht heeft Slotendirect het recht verdere leveringen op te schorten, totdat een haar bevredigende oplossing is verkregen, in welk geval de oorspronkelijke levertijd overeenkomstig verlengd wordt.

Reclames m.b.t. gedeeltelijk uitgeleverde orders geven klant niet het recht de order voor het resterende gedeelte te annuleren.

De klant dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt.

De garantie vangt eerst aan, op het moment dat volledige betaling, conform de factuur van Slotendirect heeft plaatsgevonden.

Slotendirect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage van producten, ten gevolge van de staat van onderhoud waarin het pand van klant zich bevindt. Ook voor Slotendirect of diens ondergeschikten niet zichtbare constructie van het pand, of onderdelen daarvan van klant, sluit Slotendirect uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit van schade, welke tijdens montage werkzaamheden hierdoor zou kunnen ontstaan.

Klant verplicht zich vooraf Slotendirect volledig over de constructie van het pand of gedeelten daarvan, waar de montage van de gekochte zaken dienen plaats te vinden uitvoerig te informeren. Bij niet of onvolledige schriftelijke informatie aan Slotendirect vrijwaart klant uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid van schade, welke door het niet of niet volledig informeren van Slotendirect ontstaat en doet hierbij uitdrukkelijk afstand van ieder verhaalsrecht.

Slotendirect aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade of letsel aan eigendommen of zaken van partijen niet behorende tot de partijen genoemd in deze leveringsvoorwaarden, en voortvloeiende uit het niet deugdelijk functioneren van door Slotendirect geleverde materialen, goederen of diensten, tenzij redelijkerwijs kan worden aangetoond dat zulks het gevolg is van grove nalatigheid van Slotendirect , of tenzij redelijkerwijs aantoonbaar is dat Slotendirect op de hoogte was van het gebrek en verantwoordelijk was voor het verhelpen ervan.

Noch is Slotendirect verantwoordelijk voor het niet deugdelijk functioneren of falen van materialen, goederen of diensten buiten de garantieperiode.

De klant draagt in alle gevallen verantwoordelijkheid om Slotendirect op de hoogte te stellen van het niet goed functioneren van materialen of goederen, en Slotendirect de mogelijkheid te bieden reparaties uit te voeren of wijzigingen, binnen de termen van de opdracht of overeenkomst, om eventuele problemen te voorkomen. Wanneer de klant Slotendirect hiervan niet nadrukkelijk op de hoogte heeft gesteld, wanneer dat redelijkerwijs verwacht mag worden, dan is Slotendirect gevrijwaard van alle mogelijke vervolging voor schade of vervolgschade voortvloeiende uit gebreken aan materialen en/of goederen of naderhand blijkende (verborgen) gebreken of problemen.

Slotendirect kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade aan insteeksloten, meerpuntsluitingen en/of deurbeslag als gevolg van het verwijderen of uitboren dan wel frezen van een cilinderslot om de opdracht van klant, namelijk de deur te openen, te voltooien.

 

Vertrouwelijkheid & Geheimhouding

Slotendirect handelt volgens en naar het vertrouwelijkheidsprincipe dat werkzaamheden ten behoeve van beveiliging of ter voorkoming van inbraak, diefstal en dergelijke volstrekt vertrouwelijk blijven behalve in gevallen waarin aantoonbaar strafbare feiten zijn voorgekomen, bijv. bij politie of juridisch onderzoek, of volgend op een rechterlijke uitspraak. In geval van het laatste is sprake van overmacht.

Slotendirect is niet verantwoordelijk voor welke schade dan ook voortvloeiend uit criminele handelingen of handelingen in strijd met de Nederlandse wet. Slotendirect is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiende uit handelingen verricht op bevel van politie, rechter of andere bevoegde instanties.

Slotendirect is gevrijwaard van alle gevolgschade of kosten ontstaan n.a.v. criminele of onwettelijke handelingen van een wederpartij, bijvoorbeeld het onrechtmatig betreden van een woning of perceel door een partner in een echtscheiding of iemand die is aangeklaagd wegens huiselijk geweld.

Slotendirect is tevens gevrijwaard van verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door criminele of onwettelijke handelingen, bijv. een deur, kast of kluis geopend in opdracht van iemand die wettelijk gezien geen recht had om het object te openen of betreden. Noch draagt Slotendirect enige wettelijke verplichting de identiteit van een opdrachtgever te controleren of weten alvorens een opdracht aan te nemen of uit te voeren (bijv. een deur of fietsslot te openen) behalve in gevallen waar redelijkheid halve mag worden aangenomen dat er van illegale of criminele handelingen sprake is.

Bij het openen van deuren, kasten of kluizen en/of het plaatsvinden van werkzaamheden in ruimtes waar vertrouwelijke stukken, informatie of kostbaarheden zich bevinden kan Slotendirect slechts dan verantwoordelijk worden gehouden voor welke schade dan ook wanneer kan worden aangetoond dat Slotendirect wist van de vertrouwelijkheid van de aanwezige materialen of de aanwezigheid van kostbaarheden en willens en wetens zo heeft gehandeld dat zaken zijn ontvreemd, gestolen of bekend gemaakt. In alle gevallen van geheime, vertrouwelijke of risicovolle informatie, gegevens of materiële goederen dient een klant of opdrachtgever ervoor te zorgen dat hijzelf of een betrouwbare medewerker aanwezig is gedurende het gehele verloop van de werkzaamheden. Wanneer zulks niet het geval is, is Slotendirect gevrijwaard van iedere schadeclaim voor schade voortvloeiende uit het ontbreken, verloren zijn, gestolen zijn of niet aanwezig zijn van informatie of materialen /goederen.

 

Offertes overeenkomsten en annuleringskosten

Alle door Slotendirect gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Offertes zijn 1 maand geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden of omstandigheden, bijvoorbeeld het onverwacht veranderen van prijzen van materialen, goederen of diensten van leveranciers of derden waarover Slotendirect geen controle heeft.

Prijzen in aanbiedingen en offertes van Slotendirect zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk vermeld. Voor extra werkzaamheden die niet genoemd zijn in de ondertekende offerte, geldt een meerprijs.

Slotendirect kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Slotendirect een aanvang maakt met het uitvoeren van een opdracht, dan zal de inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden Slotendirect alleen wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd.

Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen wenst te verstrekken of heeft verstrekt, dient hij Slotendirect hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de opdrachtgever nalaat Slotendirect op de hoogte te stellen van het opdracht geven aan anderen en alsnog werkzaamheden zijn verricht door Slotendirect, (bijvoorbeeld wanneer een monteur van Slotendirect tevergeefs voorrijdt of niet retourneerbare materialen of goederen worden ingekocht), dan draagt de klant verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten.

Slotendirect behoudt zich het recht voor dienstverlening voor wie dan ook zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Overeenkomsten m.b.t. opdrachten, werkzaamheden, diensten en/of bestelde materialen/goederen zijn reeds bindend na een telefonische afspraak, tenzij de klant uitdrukkelijk alleen om informatie vraagt.

 

Wanneer Slotendirect een klant bezoekt voor het monteren van goederen of het uitbrengen van advies worden geen voorrijkosten in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk van tevoren vermeld. Voorrijkosten zijn wel verschuldigd bij vals alarm (wanneer bijv. de klant het probleem zelf oplost of wanneer een opdracht naderhand onnodig blijkt te zijn verstrekt), of als een bestaande afspraak minder dan 30 minuten van tevoren wordt geannuleerd.

Bij meer dan een keer voorrijden worden kosten in rekening gebracht van ten minste € 50,-. Van dit bedrag kan in sommige gevallen worden afgeweken, bijv. als het werk buiten de regio geschiedt of als er meermaals wordt voorgereden, zulks ter beoordeling van Slotendirect. In alle gevallen zal Slotendirect voor zover redelijkerwijs mogelijk de klant op de hoogte stellen van het voornemen voorrijkosten in rekening te zullen brengen.

Bij aankoop van goederen of het verstrekken van diensten mag Slotendirect 30 tot 50% van de koopprijs als aanbetaling eisen. Het resterende bedrag dient dan uiterlijk binnen veertien dagen na levering of voltooiing van de opdracht te worden voldaan.

De prijzen welke op de website vermeld staan als vaste prijzen zouden in bepaalde uitzonderingen kunnen afwijken. Met name in het geval dat Slotendirect via een ander bedrijf bij een klant komt. De klant zal dan gefactureerd worden naar prijzen en richtlijnen conform het bedrijf dat zij hebben benaderd. In dat geval kunnen de prijzen anders of hoger zijn maar de prijzen zullen altijd voorafgaand aan de werkzaamheden aan de klant kenbaar gemaakt worden en pas na mondeling akkoord al dan niet bevestigd met een handtekening van klant zullen de werkzaamheden uitgevoerd worden.

In sommige gevallen kan de prijs niet vooraf genoemd worden daar het kan zijn dat de duur en moeilijkheidsgraad van de opdracht van tevoren niet of moeilijk in te schatten is.

 

Door het gefactureerde bedrag te betalen gaat de klant onherroepelijk akkoord met dat bedrag.